Edman Sails trimguide

Riggen:

För att dina segel ska fungera optimalt är det viktigt att få rätt grundtrim på masten. Här följer några tips om hur man åstadkommer detta.

  1. Ställ in rätt akterlutning på masten. Förstagslängden på vår båt är 9445mm mätt från centrum riggbult i däck till underkant gaffeln i toppen. Du kan också loda masten genom att hänga en dragg i storfallet. Draggen ska hänga 80-85 cm akter om masten i höjd med bommen.
  2. Se till att masten står i lod i sidled.
  3. Spänn upp riggen och kontrollera riggspänningen. Vi använder en standard LOOSE typ B riggspänningsmätare och vi har 25 (260kg) på toppvanten och 19 (180 kg) på undervanten som utgångsläge. Detta ger en förstagsspänning på 19 (180 kg) när akterstaget är löst. Kontrollera nu hur masten står genom att flukta upp utefter mastrännan. Helst ska masten ha en svag förkrum på c a 2 cm. Om masten böjer mer beror det antagligen på att spridarna är för bakåtsvepta. Det kan också bero på att masten står för hårt mot bakkant i mastfoten. Om du har den nya mastfoten så brukar det vara svårt att åstadkomma en förböj på masten. Den blir oftast helt rak. Om man vill ha en förböj med den nya foten så kan man fila av lite på framkanten av den “köl ” som mastfoten har.

I lätt vind kan det vara bra att släppa 2 varv på alla vant så att man får mer förstagssagg. I hård vind kan man ta hem 1-2 varv i förhållande till grundtrimmet.

Segel:

Expressen är speciell i det avseendet att den seglar mycket högt i smult vatten men har svårt att ta höjd i krabb sjö. Det hänger antagligen samman med förskeppets flata form. Det innebär att man i t ex 5-7 m/s och smult vatten har kryssvinklar på 70 grader medan man i 10 m/s och krabb sjö kan ha kryssvinklar på 90 grader. Därför är det fördelaktigt att kunna reglera fockskotvinkeln med en tvärgående skena. Om man har en sådan så är det viktigt att sätta den på rätt avstånd från förstaget. Vi rekommenderar 3560 mm från halshornsinfästningen. Även storseglet ska regleras aktivt i sidled. Därför är det mycket viktigt att ha en väl fungerande och enkel storskotsskena. Själva använder vi en upphöjd balk så att rorsman enkelt kan komma åt såväl storskot som skotskena. I vindar under 5 m/s skall storen skotas så att bommen följer båtens centrumlinje. Den översta akterlikstellisen ska peka 50% framåt och 50% bakåt. Över 5 m/s flyttas vagnen ned till centrum så att storen kan skotas hårdare för bättre höjdtagning.

Häckstaget är båtens viktigaste trimningsfunktion. Båten är överriggad och det är mycket viktigt att kunna få storseglet helt plant. I vindar över 10 m/s är båten mycket svårseglad. Det fel många gör är att man skotar focken för hårt. Focken skall vara tämligen löst skotad så att den inte kastar för mycket backvind på storseglet. Man ska inte styra för högt utan satsa på att få båten att segla fort med liten krängning.

Lycka till med dina segel och ring gärna om du har frågor om dina segel.

Skriv en kommentar